Wszystkim Uczestnikom tego tragicznego zrywu,
składam wyrazy uszanowania, czci i pamięci.
Nie zapominajmy też, że Żydzi byli integralną częścią
przebogatej kultury
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Nie zapominajmy, że Żydzi,
zwani niegdyś Strażnikami Królewskiego Skarbu,
w nagrodę za swe zasługi dla Naszego Państwa,
otrzymywali od Naszych Królów,
liczne przywileje i prerogatywy
– dowody Królewskiego Zaufania.
Cześć Pamięci Polskich Żydów!
Z wyrazami najwyższego szacunku
Robert Gorczyński